Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

I henhold til Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

 

Åpenhetsloven

Code of conduct

Allier Gruppen som eier Unik VVS, er også en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen, blir ivaretatt av Konektas servicekontor på vegne av alliansens 10 eierselskap.

Les mer om Konekta her: www.konekta.no

 

Aktsomhetsvurdering

Dette er en kontinuerlig prosess og må være gjort i henhold til norsk lov og hvor grad av risiko er vurdert. I Norge står sosial dumping og arbeidslivskvalitet sentralt.

OECD gir en grundig innføring i hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres.

Se OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv her.

Det holder ikke at Unik VVS bare har oversikt over forhold internt i egen virksomhet, vi skal også ha oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er utført, jobber vi med å danne et risikobilde. Da foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere.

Denne risikoanalysen gir oss kompetanse til å prioritere de områdene der risikoen er størst og til å begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene.

Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk kontinuerlig prosess som handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Vi har et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge den negative påvirkningen.

I stedet for å kutte en slik forretningspartner eller leverandør, oppnår vi gjerne mer ved å gå i dialog og forsøke å påvirke i positiv retning. Derfor følger vi opp endringene og kartlegger resultatene av disse.

 

Informasjon og innsyn

Bad.no skal offentliggjøre en oppdatert redegjørelse for aktsomhetsvurderingene innen 30. juni hvert år, og ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Alle kan skriftlig ta kontakt med virksomhetene som er omfattet av loven og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Kilde og mer informasjon om Åpenhetslovens informasjonskrav på Forbrukertilsynet finner du her.

Redegjørelsesplikt

Ved henvendelse har Unik VVS en redegjørelsesplikt iht. Åpenhetsloven. Vår svarplikt er innen 3 uker, og dersom informasjon fra f.eks. leverandører eller underleverandører må innhentes, er svarplikten innen 2 måneder.

Forlenget frist kan være aktuelt når det er snakk om større mengder med informasjon som skal utleveres eller sammenstilles, og hvor det å besvare informasjonskravet krever tid og arbeid av virksomheten utover det som vil være normalt ved informasjonskrav.

I slike tilfeller skal Bad.no orientere informasjonssøkeren om at man ikke vil kunne gi svar innen tre uker, hvorfor man ikke overholder fristen og når man kan forvente svar.

Informasjonssøker kan henvende seg til Forbrukertilsynet dersom Unik VVS ikke har svart på kravet innen tre uker etter at vi mottok det.

Kan virksomheter avslå informasjonskrav?

Unik VVS må i utgangspunktet svare på alle spørsmålene vi får om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomheten kan kun avslå informasjonskrav i disse tilfellene:

 • Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
 • Kravet er åpenbart urimelig
 • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
 • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår

Vi har ikke plikt til å gi ut informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet av åndsverkloven.

Hvilket språk skal et informasjonskrav framsettes og besvares på?

Unik VVS skal som hovedregel besvare informasjonskrav på norsk.

Virksomheten må svare skriftlig, dekkende og forståelig. Dersom informasjonskrav er fremsatt på et annet språk enn norsk, for eksempel engelsk, vil et svar på engelsk være mer forståelig. Unik VVS kan derfor velge å svare på norsk eller på det samme språket som spørsmålsstilleren har brukt.

Åpenhetsloven har likevel ikke noe krav om at virksomhetene må svare på andre språk, og det legges derfor til grunn at Unik VVS har rett til å svare på norsk selv om spørsmålsstilleren har benyttet et annet språk.

Ved henvendelser

Kontakt e-post: apenhetsloven@allier.no

Referanser og kilder:

Kilde: Konekta - Åpenhetsloven
Kilde: Forbrukertilsynet - Åpenhetsloven
Kilde: Lovdata - Åpenhetsloven

 

Rørleggertjenester
administrasjon
 • Åpningstider hverdager:
 • Hverdager: 07:00 - 15:00 - deretter vakt-telefon
Døgnvakt telefon
 • Tlf: 55 59 61 50
 • Alle dager,
 • samt helg og helligdager
 • Åpningstider:
 • Døgnåpent/24 timer

Ved å bruke Unik samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.