FELLES REDEGJØRELSE FOR ALLIER GRUPPEN

01.01.23 - 31.12.23


Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Allier AS publiserer på denne siden en felles redegjørelse for Allier AS, Anders O. Grevstad AS og Unik VVS AS, og oppdaterer den fortløpende i henhold til loven, ellers senest 30. juni hvert år.


Innledning

Allier Gruppen AS består av 9 selskaper hvor Allier AS er morselskapet til 8 datterselskaper; Unik VVS AS, Bad.no AS, Anders O. Grevstad AS, Sotra Rør AS, AOG Bygg AS, Monsen Elektro AS, TEVAS AS og Rørhab Bergen AS. Allier AS er 100 % eid av Octopus AS.

Anders O Grevstad AS og Unik VVS AS er underlagt åpenhetsloven på selvstendig grunnlag, Allier AS er underlagt åpenhetsloven gjennom datterselskapene.

Anders O. Grevstad AS har hovedkontor i Bergen, og arbeider som installatør innenfor sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg, kjølesystemer og utvendig VAO innenfor Norge, primært Vestland. 

Unik VVS AS er en komplett leverandør innen rørleggertjenester. De leverer håndverkertjenester innen bad, kjøkken og service til private og borettslag. Rørleggerne utfører alt av reparasjoner, montering og installering av kjøkken, bad og vannbåren varme. De har hovedkontor i Bergen og leverer rørleggertjenester i Bergen, Askøy, Sotra og omegn.

Allier AS’ jobb er å bistå datterselskapenes virksomhet, i form av administrasjonsoppgaver konsernledelsen, forretningsutvikler, regnskap, økonomi, HR/HMS, Controller, driften, IT og innkjøp av utstyr til eiendommene, som lønn og regnskap. Vi tilbyr også disse tjenestene til et utenforstående selskap.

Bestemmelsene som kommer frem i disse redegjørelsene gjelder for Allier AS og samtlige av datterselskapene.

Våre datterselskapers driftsområde er bygg- og anleggsarbeid, totalentreprenør innenfor tekniske byggfag, VVS, elektro, energi og miljøaspektene, byggfag mur- og tømrer, samt en VVS butikk/nettbutikk.

Vårt nedslagsfelt er i hovedsak på Vestlandet, men alle datterselskapene tilbyr varer og tjenester over hele Norge.

Hele Allier Gruppen skal ha fokus på kvalitet, høyt krav til HMS, nøyaktighet, og valg av miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Verdiene våre forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og drive virksomheten på en ansvarlig måte. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. I dette notatet redegjør vi for alle selskapenes arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

Våre lokale avtaler blir administrert hos det enkelte selskap i Allier Gruppen.

Konekta er en landsdekkende allianse gjennom felles innkjøpsavtaler, hvor servicekontoret har forretningsadresse på Lysaker med 10 eierselskaper rundt om i Norge og der Allier Gruppen er et av disse selskapene. https://www.konekta.no/ Konekta er ansvarlig for våre sentrale samarbeidsavtaler, og det er her hovedandelen for våre produkter kommer fra.

Alle våre selskaper inklusiv Konekta er en del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivet Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens landsforening (BNL) og Rørentreprenørene Norge.

 

Forankring av ansvarlighet

Det er forankret i styrets årsberetning 2023 for Allier AS, Anders O Grevstad AS og Unik VVS AS at vi skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Allier Gruppens kontrollsystem og interne rutiner skal sørge for at våre verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle prosesser vi gjennomfører i den daglige driften av våre selskaper. Vi stiller samme krav til våre leverandører og deres underleverandører. Bestemmelsene i kontrollsystemet gjelder for alle leverandører og deres underleverandører som leverer produkter og/eller tjenester til Allier Gruppens selskaper.

 

Se eget vedlegg for våre interne og eksterne retningslinjer iht. åpenhetsloven.

 

Aktsomhetsvurderinger

Daglig leder i hvert av selskapene har ansvaret for at det blir gjennomført kontinuerlig aktsomhetsvurderingene for sitt selskap, og følge opp risiko som blir avdekket.

Vi har valgt å samarbeide med INANKO Procurement AS i forbindelse med vårt arbeid med åpenhetsloven. INANKO varsler oss ved funn av risiko hos alle våre nåværende og fremtidige leverandører. Dette samarbeidet bidrar til vår gjennomføring av effektive aktsomhetsvurderinger.

INANKO varsler oss om risikoer knyttet til vår leverandørkjede, herunder juridiske og finansielle faktorer, kredittrisiko, omdømme-risiko, lovbrudd og andre relevante forhold. Disse varslingene hjelper oss med å identifisere eventuelle risikofaktorer i vår leverandørkjede.

Loven sier at aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessige og risikobasert; derfor prioriterer vi de leverandørene vi har mest handel med og de bransjene der det er størst risiko for brudd på generelle menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Per 21.06.24 er dette antallet 185 og ansvaret med å følge opp disse er fordelt mellom selskapene.

De prioriterte leverandørene har blitt bedt om å besvare en undersøkelse med spørsmål utarbeidet etter OECDs retningslinjer. Manglende tilbakemeldinger blir fulgt opp fortløpende. De samme leverandørene ble bedt om å signere på våre etiske retningslinjer for leverandører i 2023.

Vi har tildelt ressurser til å jobbe med å identifisere og behandle eventuelle risikofaktorer fortløpende som vi blir varslet, eller minst en gang i uken. Per 21.06.24 er det blitt avdekket to funn hos leverandører i vårt første ledd. Det er blitt avdekket tre funn hos oss internt i konsernet.

 

Vesentlig risiko 

Ettersom alle datterselskapene går under bygg- og anleggsvirksomhet, har vi vurdert den vesentlige risikoen til å være stort sett lik for alle selskapene.

 

Allier AS har fokusert på leverandører innenfor områder som VVS-produkter, elektrotekniske installasjonsprodukter, bygg- og murarbeid, samt interne tjenester som HR/HMS, IT, økonomi, kantine og transport, basert på en vesentlig risiko for negative konsekvenser.


Anders O. Grevstad AS har fokusert på leverandører som leverer tjenester eller produkter innenfor bemanning, bygg, byggteknisk, kjemisk/gass, renhold, stål og metaller.


Unik VVS AS
har fokusert på leverandører som leverer produkter eller tjenester innenfor gjenvinning, renhold og engroshandel innenfor rør.


Som aktører i bygg- og anleggsbransjen er vi fullt klar over de betydelige risikoene som følger med denne sektoren. Denne bransjen er ofte utsatt for utfordringer knyttet til arbeidsforhold, sikkerhet og miljøpåvirkning. Vi forstår at det er vårt ansvar å sikre trygge arbeidsforhold, etterleve strenge HMS-krav og iverksette bærekraftige praksiser. Vi tar disse utfordringene på alvor og jobber kontinuerlig med risikostyring for å beskytte alle de ansatte på våre prosjekter, minimere miljøpåvirkningen og opprettholde høy etisk standard i alle våre prosjekter.

Det er også forventet at samtlige av våre leverandører følger de samme høye kravene som vi gjør. Fra juni 2024 er det avtalefestet for nye leverandører at de er nødt til å besvare spørsmålene basert på OECDs retningslinjer, samt fremlegge nødvendig dokumentasjon dersom oppdraget krever dette.

 

Ansvarlig selskap:Internt eller hos leverandør:Risiko avdekket:Tiltak:Status:Forventet resultat/Resultat
Anders O. Grevstad AS Internt Fall ulykke - mindre høyde Umiddelbart straks tiltak med sikring av arbeidsstedet. Gjennomgang av risikoreduserende tiltak med de involverte partene i saken. Granskning i etterkant. Gjennomgang av prosedyrer. Avsluttet Saken ble tatt opp i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Bedre planlegging og risikoreduserende tiltak i forkant. Vi må stille like høye krav til HMS av våre oppdragsgivere.
Unik VVS AS Internt Skled på stenderne og hektet seg fast i bjelken. Falt så over neste bjelke. Umiddelbart straks tiltak med sikring av arbeidsstedet. Gjennomgang av risikoreduserende tiltak, med de involverte partene i saken. Granskning i etterkant. Gjennomgang av prosedyrer. Avsluttet Saken ble tatt opp i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Bedre planlegging og risikoreduserende tiltak i forkant. Vi må stille like høye krav til HMS av våre oppdragsgivere.
Allier Gruppen Internt Konsernet opplever at det forekommer personskader på arbeidsplassen. Vi har en policy om null skader og en trygg- og sikker arbeidsplass. HMS-leder følger opp at forbedrende tiltak gjennomføres iht prosedyrer i konsernet. Kontinuerlig Vi forventer at tiltakene vil bidra til færre personskader på arbeidsplassen. Jobber kontinuerlig med forbedringer.
Allier AS Leverandør En leverandør vil ikke svare på om de tilbyr lik lønn for likt arbeid. Vi har tatt kontakt med leverandøren på e-post, og bedt de redegjøre for denne beslutningen, og spør om det er andre måter de kan dokumentere at de tilbyr lik lønn for likt arbeid. Pågående Vi forventer å få avklart om de ansatte får lik lønn for likt arbeid. Dersom de ikke kan tilby dokumentasjon på dette vil vi gå videre og prøve å bruke vår påvirkningskraft for å påse at dette skjer.
Allier AS Leverandør Innleide arbeidere har meldt om at de ikke har fått lønnen de har krav på i forbindelse med et bestemt prosjekt som vår leverandør er ansvarlig for. Vi har tatt kontakt med leverandøren på e-post, og bedt de redegjøre for hvordan dette har skjedd, og hvilke tiltak de gjør for å forhindre at dette skjer igjen. Pågående Vi forventer at leverandøren vil skjerpe sine rutiner, og gjøre tiltak som vil minimere risikoen for at dette skjer igjen.

 

Tiltak for å redusere risiko

Disse tiltakene gjelder for samtlige av selskapene i konsernet. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer iht. åpenhetsloven sammen med Konekta, og alle lederne i Allier Gruppen AS og datterselskapene har signert dette dokumentet. Det blir satt opp digitale saksmapper på alle risikoforhold som oppdages fortløpende. Arbeidet med risiko-reduserende tiltak og leverandør prioriteringer vil ligge i dette arkivet. Før tiltak igangsettes mot den aktuelle leverandøren, vil innhentet informasjon måtte verifiseres på en grundig måte. Det vil normalt skje i dialog med leverandøren.


Alle saksmapper på høy-risikoforhold vil følges opp systematisk og risikotiltak vil aktiveres fortløpende. Alle risikohendelser på en leverandør blir klassifisert enten som høy-risiko, medium-risiko eller lav-risiko. Alle historiske hendelser og tilhørende tiltak på en leverandør blir lagret i arkivet. Normalt så vil leverandøren få tid på seg til å dokumentere og rette opp de angitte forholdene. I noen tilfeller så vil saken kunne kreve avtalemessige og juridiske tiltak. Ved grove brudd på retningslinjene så vil man måtte vurdere å avvikle kontraktsforholdet.


Videre analyser vil bli utført med utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses forholdets risikoverdi samt virksomhetens mulighet for positiv påvirkning. Systemet i INANKO lar oss også kartlegge risikoen hos potensielle nye leverandører. Dette er fra juni 2024 noe alle selskapene i konsernet forplikter seg til å gjøre ved valg av nye leverandører.


Kontakt

Henvendelser og spørsmål knyttet til Allier Gruppens arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til apenhetsloven@allier.no, og vil besvares  senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt så fremt ikke spesiell dokumentasjon må hentes inn. Alle henvendelser vil bli behandlet med fortrolighet.

Rørleggertjenester
administrasjon
  • Åpningstider hverdager:
  • Hverdager: 07:00 - 15:00 - deretter vakt-telefon
Døgnvakt telefon
  • Tlf: 55 59 61 50
  • Alle dager,
  • samt helg og helligdager
  • Åpningstider:
  • Døgnåpent/24 timer

Ved å bruke Unik samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Les mer.